Reeks publicaties: Boek 6 Burgerlijk Wetboek "Buitencontractuele aansprakelijkheid" onder de duurzaamheidsloep

By
Published on May 4, 2023

In maart 2023 werd het wetsvoorstel voor Boek 6 NBW "Buitencontractuele aansprakelijkheid" neergelegd in de Kamer.

Op 1/2/2024 werd het voorstel, na een paar amendentementen door de Kamer goedgekeurd (zie hier voor de finale tekstversie waarin de aangenomen wijzigingen zijn opgenomen (wat tot aanpassing van de nummering heeft geleid).

Dit wetsvoorstel beoogt het Belgisch aansprakelijkheidsrecht, dat vooral door de rechtspraak werd ontwikkeld, te verankeren in de wet. Er wordt voorgesteld de bestaande 6 artikelen van het BW te vervangen door 55 artikelen.

De bedoeling is om het aansprakelijkheidsrecht te moderniseren in het licht van de noden van onze samenleving vandaag.

Daarbij worden, volgens de toelichting, de volgende krachtlijnen gevolgd:

  • er wordt een duidelijkere en meer leesbare structuur voorgesteld van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Deze is opgebouwd rond de essentiële bestanddelen ervan (de verhouding tot andere aansprakelijkheidsregels, de tot aansprakelijkheid leidende feiten, het oorzakelijk verband, de schade en de schadeloosstelling);
  • er wordt een aantal ontwikkelingen in de rechtspraak bevestigen, wat verbeteringen en herschikkingen niet uitsluit;
  • er worden een aantal echte vernieuwingen ingevoerd op een aantal gebieden waar de rechtspraak onzeker of tegenstrijdig is.

Vraag is of het voorgestelde nieuwe aansprakelijkheidsrecht in staat is om de diverse maatschappelijke ontregelingen waarmee onze samenleving te kampen heeft, in te dijken en aldus kan bijdragen tot een meer duurzame samenleving.

In deze reeks worden een aantal teksten gebundeld waarin het wetsvoorstel vanuit dit perspectief onder de loep wordt genomen. De teksten tot eind januari 2024 hebben betrekking op het initiële voorstel en verwijzen derhalve nog naar de oude artikelnummers).

Bijdragen zijn welkom!