LAW BACK ON TRACK

Recht & rechtsbedeling hersporen voor een duurzame samenleving


Waarom?


Onze samenleving en andere gemeenschappen worden geconfronteerd met dringende uitdagingen, die op korte termijn het duurzaam voortbestaan en welzijn op onze planeet van bestaande en toekomstige generaties ernstig bedreigen: klimaatverandering, ecologische onevenwichten, ontregelingen van het milieu, de toename van de ongelijke verdeling van inkomsten en rijkdom, ontgoocheling in en desillusie over de democratie…

Wetenschappers, historici, psychologen, antropologen, sociologen, filosofen, en zelfs – heterodoxe – economen…, sommigen onder hen al sinds decennia, zeggen dat we onze levenswijze en activiteiten moeten herzien, wijzigen en hervormen.

Blijkbaar met weinig of geen succes, aangezien de uitdagingen steeds dreigender worden.

Actie is nodig, nu.


Waarom “Law Back on Track” (LBT) ?


Het is geen geheim dat de ontregelingen waarmee we te maken hebben, te wijten zijn aan menselijke, economische en financiële, activiteiten, die geregeld worden door rechtsregels en rechtsfiguren, zoals onder meer contracten, eigendom, rechtspersonen, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom en regels inzake marktwerking en ondernemingen.

Wanneer economische en financiële activiteiten ontregelingen veroorzaken die de duurzaamheid van het bestaan en het welzijn op onze planeet in het gevaar brengen, kan het rechtssysteem de handen dus niet in onschuld wassen.

In democratische samenlevingen zijn recht en justitie niet wat ze moeten zijn, als hun toepassing resulteert in de opwarming van de planeet, in verlies van biodiversiteit, in gezondheidscrisissen, in ongelijke toegang tot onderwijs en informatie en in een verschil in levensverwachtingen afhankelijk van inkomen en rijkdom.

Het recht is duidelijk het spoor kwijt.

Opvallend is dat de meeste juridische experten en orthodoxe economen, onder invloed van het economisch (neo)liberalisme, zich niet aangesproken voelen.

Zij geloven dat het huidige juridische en economische systeem tijdig alle uitdagingen uit de weg kan ruimen. Ze laten echter na te verklaren hoe ongewijzigde rechtsregels en -figuren nu het tij zouden doen keren.

Ingebed in het economisch (neo)liberalisme, zal het rechtssysteem van de 21e eeuw, wanneer het ongewijzigd blijft, evenwel dezelfde resultaten en uitkomsten blijven hebben die het in de laatste twee eeuwen liet optekenen.

Recht en justitie moeten weer op het juiste spoor gebracht worden van hun regulerende rol in een democratische samenleving. Zo zullen zij in staat zijn om alle maatschappelijke ontregelingen daadwerkelijk en doeltreffend aan te pakken.Hoe?


LBT richt zich op onderzoek en publicaties die, teneinde onze samenleving en andere gemeenschappen toe te laten de huidige uitdagingen aan te pakken, ingaan op het verband tussen recht en justitie, enerzijds, en werkelijke democratie, anderzijds. Door de traditionele juridische instrumenten, regels en denkwijzen in vraag te stellen, beoogt LBT het recht (en justitie) weer op het goede spoor te zetten. LBT wil innovatieve en constructieve analyses en voorstellen in open access delen die erop gericht zijn te verzekeren dat elkeen zich kan ontplooien binnen de planetaire en democratische begrenzingen, en kan genieten van de best mogelijke levensomstandigheden.

Om juridisch onderzoek te bevorderen over de wijze waarop recht en justitie onze maatschappij en andere gemeenschappen toelaten de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, hebben Prof. Dr. Régine Feltkamp en Prof. Dr. Em. Ludo Cornelis het LBT platform ontwikkeld.

Het LBT platform verwelkomt en publiceert juridisch onderzoek, publicaties en activiteiten (in het Nederlands, Engels of Frans) met betrekking tot de wijze waarop recht en justitie momenteel bijdragen tot klimaatverandering, ecologische onevenwichten, ongelijkheid en democratische tekorten en aan de manieren waarop zij kunnen en moeten worden hervormd om deze dringende uitdagingen onder controle te krijgen binnen de planetaire en democratische perken.

Wilt u graag meewerken aan LBT door een bijdrage of een activiteit voor publicatie voor te stellen, waardoor recht en justitie weer op het goede spoor worden gezet?

Contacteer ons.

Recent publications

View all publications