Nieuw Burgerlijk Wetboek Boeken 1 en 5 : (on)voldoende om de duurzaamheidstransitie te helpen realiseren ?

In februari 2021 werden de voorstellen voor Boek1 (algemeen deel) en Boek 5 (verbintenissen) neergelegd in de Kamer.

Met deze boeken worden een aantal basisregels van het privaatrecht en het verbintenissenrecht gehercodificeerd.

Samen met Prof.Em. Ludo Cornelis heeft Régine Feltkamp een analyse gemaakt van het voorstel van Boek 1 waarbij ook een aantal aspecten van Boek 5 naar voren komen (zie hun 15 blogposts hierover in de reeks 'Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel) : zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen' op Corporate Finance Lab).

Hun conclusie is dat de voorstellen weinig of geen rekening houden met de maatschappelijke uitdagingen waarmee onze maatschappij vandaag te kampen heeft op het vlak van het klimaat, de ecologie, de ongelijkheid en het democratisch deficit, terwijl de voorgestelde bepalingen de basisregels van het (economisch) handelen tussen individuen betreffen.

Op 22 juni 2021 mochten zij hun standpunt toelichten in de hoorzitting van de Commissie van Justitie. Hun uiteenzetting en het boeiend debat waartoe hun opmerkingen en de opmerkingen van de professoren Weyts en Storme aanleiding hebben gegeven, is hier te bekijken (vanaf 1u15').

*

En février 2021, les propositions de loi portant le Livre 1er (Dispositions générales) et le Livre 5 (Les obligations) du Code civil ont été déposées à la Chambre.

Ces livres recodifient un certain nombre de règles fondamentales du droit privé et du droit des obligations.

Avec le Professeur Ludo Cornelis, Régine Feltkamp a procédé à une analyse de la proposition de loi portant le Livre 1er, dans laquelle un certain nombre d'aspects du Livre 5 est également mis en évidence (voyez leurs 15 articles de blog consacrés à ce sujet dans la série 'Boek 1 Nieuw Burgerlijk Wetboek (algemeen deel) : zoektocht naar oplossingen voor een privaatrecht op maat van de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen' sur Corporate Finance Lab).

Leur conclusion est que les propositions de loi ne tiennent pas ou peu compte des défis sociétaux auxquels notre société est confrontée à l'heure actuelle en termes de climat, d'écologie, d'inégalité et de déficit démocratique, alors que les dispositions proposées concernant les règles fondamentales des échanges (économiques) entre individus.

Le 22 juin 2021, ils ont eu l'occasion de présenter leur point de vue lors de l'audition de la Commission de Justice. Leur présentation et le débat passionnant auquel leurs remarques et celles des Professeurs Weyts et Storme ont donné lieu peuvent être visionnés ici (à partir de 1h15').